Informații

Echipa Managerială
unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de consiliile de administraţie, de directori şi de directori adjuncţi, după caz. Aceștia conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinţi şi cu autorităţile administraţiei publice locale.
     Consiliul de administraţie al Liceului „Mathias Hammer” din Anina este constituit din 13 membri, astfel : 6 sunt cadre didactice, un reprezentant al primarului, 3 reprezentanţi ai consiliului local şi 3 reprezentanţi ai părinţilor.
     Directorul şi directorul adjunct sunt membri de drept ai consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă.
     Consiliul de administraţie este organul de conducere al unităţii de învăţământ. La şedinţele consiliului de administraţie participă, de regulă, şi un reprezentant al elevilor, cu statut de observator.
dotarea materială
Clădirea liceului precum și clădirile în care își desfășoară activitatea clasele de la învățământul primar și gimnazial au fost modernizate astfel încât elevii beneficiază de condiții optime de studiu. Fiecare clădire dispune de o centrală termică proprie, instalațiile electrice și sanitare au fost modernizate la rândul lor la stadarde europene. Același lucru se poate spune și despre structurile aflate în subordine. Sălile de clasă sunt dotate cu mobilier nou adecvat vârstei și condțiilor potrivite desfășurării procesului de învățământ.
În clădirea liceului funcționează câte un laborator de fizică, chimie, electrotehnică, electronică și automatizări, de informatică dotate cu apartură modernă și în stare bună de funcționare. Laboratoarele de electrotehnică și electronică au în dotare, pe lângă aparatura necesară, calculatoare și table inteligente. Laboratorul de informatică dispune de o conexiune internet de mare viteză, calculatoare și softuri de dată recentă. Școala Gimnazială și structurile arondate dispun de asemenea de laboratoare de informatică și conexiune internet.
Biblioteca școlii este bine organizată și aprovizionată corespunzător nevoilor de studiu și lectură ale elevilor și dascălilor. De asemnea funcționează în clădirea liceului o sală multimedia de limba română dotată cu tablă inteligentă și omologată de Inspectoratul Școlar Județean. Majoritatea laboratoarelor, dar și unele săli de clasă sunt dotate cu videoproiectoare. Pentru practicarea sportului elevii beneficiază de o sală de sport bine pusă la punct și de mai multe terenuri de sport, dintre care unul cu gazon sintetic.

Conducerea școlii

Director : prof. BOBOESCU CORNEL-MIHAI
Director adj.: prof.  HIRSCHVOGEL ALEXANDER
Coordonator proiecte şi programe : prof.  PRAȚA SIMONA