Get Adobe Flash player

   Proiectele școlare educaționale urmăresc crearea unor structuri şi mecanisme de participare a elevilor la nivelul şcolii care să ofere acestora oportunităţi concrete de trecere de la simpla achiziţie de cunoştinţe şi formarea unor deprinderi practice la dezvoltarea atitudinilor şi competenţelor sociale şi profesionale care permit dezvoltarea ca persoană creativă, adaptativă şi deci cu posibilități mari de integrare socială.
   Principiile în baza cărora sunt organizate activitățile educative școlare și extrașcolare sunt:
  a) recunoașterea statutului activității educative școlare și extrașcolare ca dimensiune a procesului de învățare permanentă;
   b) recunoașterea activității educative extrașcolare ca parte esențiala a educației obligatorii;
  c) importanta activității educative școlare și extrașcolare pentru dezvoltarea sistemelor relaționate de cunoștințe, a abilităților și a competentelor;
  d) contribuția activității educative extrașcolare pentru crearea condițiilor egale/echitabile de acces la educație, pentru dezvoltarea deplina a potențialului personal și reducerea inegalității și a excluziunii sociale;
  e) potențialul activității educative extrașcolare ca modalitate complementara de integrare socială si participare activă a tinerilor în comunitate;
  f) importanta promovării cooperării tuturor factorilor interesați, în vederea utilizării diverselor abordări didactice necesare creșterii calității procesului educațional;
  g) necesitatea asigurării resurselor umane și financiare pentru implementarea optimă și recunoașterea valorică a programelor educative extrașcolare din perspectiva rezultatelor învățării;
   h) recunoașterea activității educative extrașcolare ca dimensiune semnificativa a politicilor naționale și europene în domeniul educației. Anunt PNRAS

an image